Kirjoittajan arkistot: Kari Kajander

Kymen Vesi Oy:n kutsu yleisötilaisuuteen

Kutsu yleisötilaisuuteen ja tiedote veden talvikäytöstä Kaunissaaressa

Lähestymme teitä kutsumalla teidät yleisötilaisuuteen kuulemaan Kaunissaaren vesihuollon järjestämisen vaihtoehdoista tulevaisuudessa ja tiedottamalla Kaunissaaren vedenjakelusta talviaikana.

Yleisötilaisuus Datariinassa 8.11.2017

Kutsumme Teidät yleisötilaisuuteen Datariinaan keskiviikkona 8.11.2018 klo 18.00-20.00. Tarkemmat osoitetiedot löytyvät kirjeen lopusta. Yleisötilaisuudessa esitellään tämän hetkinen tilanne saaren vesihuollosta ja vesihuollosta aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi tilaisuudessa esitellään vedentoimituksen vaihtoehtoja tulevaisuudessa. Tilaisuudessa on mukana sekä Kymen Veden, Pyhtään kunnan, että terveydensuojeluviranomaisen edustajat.

Aluehallintoviraston päätöksen (ESAVI/8916/04.10.00/2016) mukaisesti talousveden laadulle Kaunissaaressa on asetettu aiempaa tiukemmat kriteerit ja tästä syystä Kaunissaareen on rakennettu vedenkäsittelylaitteistot vuoden 2017 kesällä. Laitteistojen hankinnasta on muodostunut verrattain korkeita kustannuksia, jotka tulee kattaa asiakkailta perittävillä maksuilla. Yleisötilaisuudessa esitellään arviot Kaunissaaren vesimaksujen korotuksista vuodesta 2018 alkaen.

Datariina sijaitsee Kotkan keskustassa Kotkansaarella, osoitteessa Heikinkatu 7. Asiakaspysäköinti (16 asiakaspaikkaa) sijaitsee talon edustalla pääsisäänkäynnin vieressä. Vapaita parkkipaikkoja on myös tien varressa. Olemme varanneet Datariinasta käyttöömme Optio -salin, joka sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Paikalla on kahvitarjoilu.

Kaunissaaren vedenjakelu talvella

Kymen Vesi Oy toimittaa Kaunissaaren asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti vettä kesävesijohto -periaatteella. Vedenkäytöstä laskutetaan kesävesikautena eli toukokuun alusta lokakuun loppuun asti. Tämän ajanjakson ulkopuolella vesilaitoksella ei ole velvollisuutta veden toimitukseen. Myöskään vedenottokaivon yhteyteen kesällä rakennettu vedenkäsittelylaitteisto ei kestä jäätymistä.

Kesävesikausi ja täten myös vedenjakelu päättyy lokakuun loppuun mennessä. Saamamme tiedon mukaan osa asiakkaista asuu saarella ympärivuotisesti ja nämä kiinteistöt ovat käyttäneet kaivon vettä myös kesävesikauden ulkopuolella edellisinä vuosina.

Pyydämme toimittamaan vesilaitokselle kirjallisen ilmoituksen 1.11.2017 mennessä, mikäli vedentoimituksen lopettaminen talvikaudella aiheuttaa jollekin asiakkaalle kohtuuttoman esteen ympärivuotiselle asumiselle saarella. Vesilaitokselle toimitettujen ilmoitusten perusteella vesilaitos voi tarpeen mukaan harkita poikkeuksellista jatkoaikaa vuoden 2017 vedenjakelukaudelle, jotta kiinteistöllä on riittävästi aikaa ratkaista talviaikainen vedensaanti muilla keinoin. Mahdollisen jatkoajan aikana muodostuneiden kustannusten perimisestä päätetään myöhemmin.

Kirjalliset ilmoitukset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen

emmi-maria.ukko@kymenvesi.fi tai kirjeitse osoitteeseen

Emmi-Maria Ukko

Kymen Vesi Oy

Malminginkatu 16

48600 Kotka

Vesimittarilukemien ilmoittaminen

 

Haluamme myös muistuttaa, että ilmoitattehan vesimittarin lukeman samalla kun irrotatte mittarin. Lukeman voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen laskutus@kymenvesi.fi tai puhelimitse asiakaspalveluumme ma – to klo 9 – 15, pe 9 – 14, p. (05)234 8111

 

Jäsentiedote 2/2016

Hei kaikki!

Kaunissaaripäivä meni vähän vaatimattomalla ohjelmalla; toivottavasti kuitenkin nautitte päivästä. Ensi kesän tilaisuuteen otan mielihyvin vastaan uusia ideoita.

Seuraava etappi on vuosikokous, joka tulee olemaan 31.07.2016 klo 12 koululla. Tervetuloa mukaan.

Hallitus esittää, että yhdistyksen maksut pidetään nykytasolla, mutta asiasta päättää vuosikokous.

Kaunissaaren liikenne on yhteysaluksen varassa, kuten kaikki tietävät. Veli Kokkonen ajaa kuitenkin lauantaina ja sunnuntaina maksullisia vuoroja liikenneyhteyksien parantamiseksi. Ely keskus ei suostunut lisäämään enempää vuoroja, koska se olisi vaatinut lisää rahaa. Tässä tilanteessa toivonkin, että käyttäisitte Tekla I:n maksullisiakin vuoroja, milloin vaan omiin aikatauluihinne sopii.

Osoitelaput ovat tulleet ja osittain jo käytössä. Joissain tilanteissa numerot eivät liene loogisessa järjestyksessä ja Markku Kuparinen pyytääkin kiinteistön omistajia tarkistamaan tilanteen ja tekemään tarvittavat toimet.

Metsätyöt ovat menossa ja varsinkin nyt, kun sadetta on tullut riittävästi, tiet kärsivät pahoin. Lisäksi vielä operaattorina on metsänhoitoyhdistys eikä metsäfirma, joten korjausmahdollisuudet ovat rajalliset. Päätiet tullaan kuitenkin tasaamaan, kun työt ovat loppu. Ensi keväänä lisätään tielle soraa/kivituhkaa, jotta ne saadaan kesäksi taas kuntoon.

Kyläkunnan hoidossa olevia laituripaikkoja kunnostetaan entistä paremmalle tasolle vastineeksi korotetusta laituripaikkamaksusta.

Jäsentiedote 1/2016

Kesä on alkanut, mutta jäsentiedotetta olen joutunut pidättelemään, kun kesän aikataulut ovat olleet levällään. Asiaa hankaloitti se, että viimekesäinen kaupallinen liikennöitsijä ilmoitti, että hän ei enää jatka vaan keskittyy Korkeasaaren linjalle.

1. Kesän liikenne

Nyt on saatu FinnFerries yhtiön kanssa kesän aikataulu sovittua, ja siitä Teija Metsäranta on lähettänyt oman tiedotteensa. Aikataulu löytyy FinnFerries:in sivuilta.

Positiivista on että saatiin myöhästettyä perjantain iltalähtöä Kotkasta ja sunnuntain lähtöä saaresta. Lisäksi torstaille saatiin uusi liikennöintipäivä.

Tämän lisäksi Veli Kokkonen aloittaa liikennöinnin lauantaisin ainakin heinäkuun ajaksi.

2. Osoitelaput

Kiinteistöjen osoitelaput on saatu Kaunissaareen ja niitä voi noutaa kaupasta kesäkuun alusta alkaen. Kyläkunta ry ottaa kantaakseet lappujen kustannuksen, joten jäsenlle jää lappujen kiinnitys ja sen kustannus.

 

Palavien nesteiden säilytys venekuurissa

Palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytys moottoriajoneuvosuojassa

Sovellettava ohje on Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015. Säädöksissä venekuuri lasketaan moottoriajoneuvosuojaksi, jonka säilytysmäärät ovat seuraavanlaiset:

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää palavaa nestettä ja syttyvää kaasua ajoneuvoon, työkoneeseen ja
niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin kiinteästi liitetyssä polttoainesäiliössä sen tilavuuden
mukaisen määrän. Tämän lisäksi saa säilyttää:

1) kategorioiden 1—3 syttyviä nesteitä tai aerosoleja (kategoria1—2) yhteensä enintään 60 litraa; ((esim. BENSIINI))

2) palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 celsiusastetta enintään 200 litraa; sekä ((esim. DIESEL & POLTTOÖLJY))

3) nestekaasua enintään 25 kilogrammaa.

Muita kuin edellä mainittuja syttyviä kaasuja näissä tiloissa ei saa säilyttää.

Yleiset periaatteet:

Sen lisäksi, mitä kemikaaliturvallisuuslain 35 §:ssä säädetään, kemikaalia hallussaan pitävän tulee noudattaa tässä luvussa säädettyä.

– Vaarallisten kemikaalien säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä.

– Välittömästi myrkylliset kemikaalit (kategoria 1-3) tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa.

– Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit on säilytettävä erillään elintarvikkeista ja rehuista.

– Palavat nesteet, aerosolit (kategoria 1-2) ja syttyvät kaasut tulee säilyttää erillään sytytyslähteistä sekä siten, etteivät ne pääse kuumenemaan vaarallisesti. Säilytyspaikoilla on oltava tarkoituksenmukaiset alkusammutusvälineet.

– Palavat nesteet tulee ensisijaisesti säilyttää erillisessä, oman paloteknisen osaston
muodostavassa varastotilassa tai -huoneessa taikka muusta toiminnasta erillisessä
huoltotilassa tai vastaavassa.

– Nestekaasun ja muiden ilmaa raskaampien syttyvien kaasujen säilytys on kielletty rakennusten
kellari- ja ullakkotiloissa. Nestekaasun säilytys on myös kielletty ajoneuvojen, veneiden,
sosiaalitilavaunujen ja niihin rinnastettavien tilojen sellaisissa sisätiloissa, joissa ihmisiä yöpyy.

Ilmoitusvelvollisuus:

Toiminnanharjoittaja on velvollinen tekemään ilmoituksen vähäisestä säilyttämisestä
pelastusviranomaiselle, mikäli moottori- tai ja teollisuusbensiiniä on säilytyksellä 1 tonni tai enemmän.
Dieselöljyllä tai kevyellä polttoöljyllä vastaava ilmoitusraja on 10 tonnia tai enemmän.

Säilytysrajojen ja ilmoitusrajojen välissä on ns. ’harmaa alue’, jota mekin täällä aina joudutaan miettimään, eli mitä tehdä jos säilyttäisikin 400 litraa? Tähän joudutaan aina soveltamaan säännöksiä ja tukeutumaan riskiperusteiseen toimintaan: säilytyspaikka, säilytysastiat, alkusammutuskalusto ym. pitäisi olla normaalia paremmalla tolalla.

Tuossa siis asetuksen mukaiset speksit asialle. Toki on otettava huomioon rakentamistapa (venekuurit vieri vieressä) ja riskit, eli luultavasti palo tulee leviämään kuurista toiseen, jos sitä ei huomata/aloiteta sammutusta ajoissa. Lisäksi suosittelen vahvasti valuma-altaan käyttöä polttoainekanistereiden alla (vaikka pienenkin määrän), sillä maaperään/vesistöön päässyt polttoaine on ongelma ja se tulee kalliiksi sille, jolta se on päässyt. Torjuntatöinä joudutaan usein kaivamaan koko pilaantunut maaperä ylös / imeyttämään vesistöön päässyt polttoaine.

Rohkeasti kysymyksiä tulemaan. Me emme viranomaisina halua estää kenenkään toimintaa, vaan toivomme molemminpuolista keskustelua asiasta ja pyritään aina löytämään kaikkia tyydyttävä ratkaisu asiaan. Ennen kaikkea tarkoituksena on ohjata turvalliseen toimintaan ja auttaa toiminnanharjoittajia tunnistamaan riskin paikat. Turvallisuus on kuitenkin aina toiminnanharjoittajan omalla vastuulla ja hän on velvollinen huolehtimaan, että noudattaa lakia.

Turvallista loppukesää toivotellen,

Tiia Renlund

Palotarkastaja vs.

Kymenlaakson pelastuslaitos

044 702 6300

tiia.renlund@kympe.fi

Kaunissaaripäivän ohjelma

Kaunissaari-päivä
lauantaina 4.7.2015, klo 12.00 lähtien

OHJELMA

Ohjelma toteutetaan Majalla ja sataman ympäristössä.

12.00 – 16.00  Letunpaistoa, postikoppi
Hailien halstrausta
Mika Kajanderin köysinäytökset
Arpojen myyntiä
Kalan savustusta
Käsitöiden myyntiä eri pisteissä
Villa Stailin kirpputori
Museo avoinna
Puoti avoinna

13.00               Laulua Museolla, Pauliina Linnosaari

13.00              Musiikkia, Postikopin lähellä, Mikko Perkoila

14.00 – 16.00 Musiikkiesitys Majalla: ”Naiset Lavalla”
Esiintyjät: Johanna Heimonen, Tuuli Arola, Marja Porkka. Liput 8€/hlö ja   lipunmyynti alkaa klo 13:30.

14.00 – 17.00   Kalankäsittelyn opastusta, venesatama

14.00 – 16.00  Lasten onkikilpailu

17.00         Arvonta Puodin edessä

Järjestäjät Kaunissaaren kyläkunta ja Osakaskunta

Juhannusliikenne 2015

1. Yhteysalusliikenne
Keskiviikkona 17.6. Otava ajaa normaalit vuorot
Perjantaina 19.6. Tekla ajaa normaalit vuorot
Sunnuntaina 21.6. Tekla ajaa normaalit vuorot

2. Vuoromoottoriliikenne
m/s Maria ei aja juhannuksena, vaan m/s Vikla ajaa alla olevan aikataulun mukaan. Vikla ajaa vaikka olisi hieman tuultakin ja liikennöi Sapokasta.
KOTKASTA                                                                                                 KAUNISSAARESTA
TORSTAINA 18.6.
11:00 15:00 18:30                                                                                    12:30 16:30 19:45
PERJANTAINA (JUHANNUSAATTO)
11:00 14:30                                                                                              12:30 16:00
LAUANTAINA (JUHANNUS)
11:00 14:30 17:30                                                                                   12:30 16:00 19:30
SUNNUNTAINA (21.6.2015)
16:30                                                                                                         18:00

Jäsentiedote 3/2015

Tässä jäsentiedotteessa listaan alkukesän aiheita ja tärkeitä päivämääriä. Listan päivämääristä laitan myös ilmoitustauluille.
1. Osoitteet
Grönholm Pyhtäältä tulee kiinnittämään numerot ja tiekyltit johonkin aikaan kesällä. Kunta haluaa myös teiden/ polkujen nimet sekä suomeksi että ruotsiksi. Jouko Tyni avustaa Grönholmia.
2. Viren aikataulukin on jo julkaistu Suomen saaristokuljetus oy:n sivulla. Ajon aloitukseen on tullut viikon viive aluksen kunnostustöiden viivästyttyä.
3. Tiet
Saaren tiet ovat aika huonossa kunnossa ja Kyläkunta hankkii tiesoraa. Kaikkia tienkäyttäjiä tarvitaan mukaan talkoisiin; soran levitys onnistuu myös mönkkärillä. Talkooporukalle järjestetään myös ruokaa ja juomaa urakan päätteeksi.

4. Alkukesän tärkeitä päivämääriä:
5.6. Ympäristöhankinta-anomukset tulee jättää hallitukselle tähän mennessä.
13.6. Kymenlaakson jäte järjestää romun ja vaarallisen jätteen keräyksen klo 10-13 välillä. Heiltä on tullut asiasta oma tiedote, jonka mukaan näitä jätteitä ei saa viedä etukäteen odottelemaan.
Samalla päivämäärällä on myös ympäristöpäivä, johon kaupasta saa jätesäkkejä. Täydet jätesäkit viedään lukolliseen katokseen, josta Kymen Jäte hoitaa ne edelleen.
27.6 Paloharjoitus
Toivotaan mahdollisimman laajaa osallistumista.
4.7. Kaunissaaripäivä.
Ohjelma tarkentuu kesäkuun aikana, mutta Majalla tulee olemaan teatteriesitys: ”Naiset lavalla”, viimekesäiseen malliin.
11.7. Tietalkoot
Tällöin levitetään hankittu sora teille/ poluille tarpeen mukaan. Kaikki tienkäyttäjät mukaan!

Jäsentiedote 2/2015

Liikenneasioista
Finferries on julkaissut kesän aikataulun alkaen 1.5.2015. Se löytyy oheisena liitteenä.
Aikataulun mukaan Otava ajaa saareen kahtena päivänä ja Tekla I kahtena päivänä. Kiinnostavin päivä lienee perjantai, joka on Teklan päivä. Tällöin on kaksi vuoroa, joiden väliin jää 4 h aikaa kaupungissa asiointia varten.
Kaunissaaren vuoroja täydentää m/s Vire, jonka aikataulua ei vielä ole julkaistu. Kuitenkin on puhuttu siitä, että Vire ajaa perjantaina iltapäivävuoron lähtien Kotkasta klo 18:15. Samoin sunnuntaina Vire lähtee saaresta myöhemmin kuin Tekla.
Otavan liikennöinti saareen sujunee hyvin, jos ilma on kaunis, mutta tuulisella säällä Otavalla on edelleen haasteita rantautua satamaan, koska tuuli ottaa korkeaan alukseen helposti kiinni.
Kesällä tullaan näkemään vanhassa Vire-laiturissa venelaitureita, koska Pyhtään kunta vaati venepaikkojen sälyttämistä, jotta yhteysaluslaiturin ympärille saatiin tehdä tilaa Otavalle. Tämä on sovittu tilapäiseksi järjestelyksi, koska satamasta tulee näin ihan liian ahdas.
Tämän hetkinen ratkaisu edellä mainituille asioille on aallonmurtajan siirto maakarin päälle, jolloin venesatamaan saadaan riittävästi tilaa. Uusi aallonmurtaja kuitenkin maksaa ja rahoitusta ollaan selvittämässä. Jotain tämän suuntaista on tehtävä, koska matkailu ja veneily ovat ne perusteet, joilla on ylipäätään mahdollista saada rahaa saareen.
Jäteasioista
Kuten tunnettua, Pyhtään kunta on ulkoistanut jäteasiat Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Itse kukin on sopinut Kymen Jätteen kanssa omien jätteidensä keräyksen.
Tämän lisäksi Kymen Jäte kerää vaarallisia jätteitä Kaunissaaresta 13.6.2015, josta on oma tiedote ja keräysohje, se löytyy sähköpostin liitteenä. Valitettavasti Kymenlaakson jäte ei suostunut keräämään toista kertaa näitä jätteitä ensi kesänä, kun asiaa kysyin. Jos esimerkiksi metallijätettä on vietävä pois mökiltä myöhemmin kesällä, siihen on kaksi mahdollisuutta:
1. vienti Heinsuolle tai
2. vienti Pyhtään keräyksiin myöhemmin kesällä
Loppukesän keräyspisteet löytyvät Kymenlaakson Jätteen sivuilta: www.kymenlaaksonjate.fi.
Yleisiltä paikoilta syntyvien jätteiden kanssa menetellään siten, että jätepussit toimitetaan jätekatokseen, josta Kymen Jäte hoitaa ne eteenpäin.

 

Jäsentiedote 1/2015

Hei kaikki!
Laitan tässä muutaman asian tiedoksi talvipäivien ratoksi. Johtokunnalla oli eilen 8.2.2015 kokous, jossa yhteydessä seuraavat asiat tulivat esille.

1. Kaunissaaren satama on nyt ruopattu, mutta Otavalla on vieläkin joitain asioita, joita pitää parantaa. Tulevat varmaan kuntoon kesään mennessä. Tällä hetkellä saareen ajaa edelleen Tekla ja jos ei jää vahvistu, tilanne säilyy tällaisena kunnes Otava hyväksyy sataman. Otava voi alkaa ajamaan Pohjoispäähän, jos jäätilanne sen sallii.
Ruoppauksen yhteydessä vierasvenesataman venepaikoista hävisi osa, mitä kunta ei hyväksynyt. Tästä syystä “Virelaituriin” on suunniteltu pienveneille paikkoja, joihin pätee samat säännöt kuin vierasvenesatamaan. Ne tullevat rakennetuiksi ennen kesäkauden alkua. Satamaoppaan ohjeita on syytä noudattaa tarkasti ensi kesänä.
Tällä hetkellä ei vielä ole varmuutta Viren ajosta ensi kesänä.
2. Kyläkunnan päivitetyt säännöt ovat tulleet hyväksytyiksi PRH:ss, joten Kyläkunnalla on nyt johdossaan hallitus eikä enää johtokunta. Laitan säännöt näkyville kotisivuille: Kaunissaari.net/ Kyläkunta.
3. Osoitteet.
Asia on edennyt kunnassa ja numerokylttien hankinta tapahtuu huhtikuussa. Kokouksessaan johtokunta päätti, että Kyläkunta kustantaa numerokyltit jäsenilleen. Ei jäsenet maksavat ne itse. Asentaja tulee pyhtäältä, mutta hän tarvitsee kaverin, jonka Kyläkunta nimeää vähän myöhemmin.
4. Talvitapaaminen
Pääsiäisenä järjestetään perinteinen onkikisa ja jotain virvokkeita siihen yhteyteen.
5. Päätettiin myös yksimielisesti hankkia Kaunissaaripäivälle teatteriesitys Majalle ja asian valmistelu aloitetaan välittömästi. Viimekesän mielensäpahoittaja oli niin suosittu, että siitä rohkaistuneena jatketaan samoilla linjoilla.
Talvisin terveisin,
Kari

Yhteysaluliikenteen talviaikataulu

Kotkan saaristoliikenteen aikataulusivulta on nyt 3.10. avattu linkki FinFerries-yhtiön sivustolla olevaan talviaikatauluun. Näin ollen aikataulua voitaneen pitää virallisena.
Nyt julkaistu aikataulu on Kaunissaaren osalta väliaikainen ja koskee Tekla I:n liikennöintiä. Tekla jää pois liikenteestä, kun sataman ruoppaus on valmis tai mereen tulee jää.

Jääaikana Otava liikennöi Kaunissaaren Pohjoispäähän. Otavan liikennöintipäivät tulevat olemaan maanantai, torstai ja sunnuntai.