Palavien nesteiden säilytys venekuurissa

Palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytys moottoriajoneuvosuojassa

Sovellettava ohje on Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015. Säädöksissä venekuuri lasketaan moottoriajoneuvosuojaksi, jonka säilytysmäärät ovat seuraavanlaiset:

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää palavaa nestettä ja syttyvää kaasua ajoneuvoon, työkoneeseen ja
niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin kiinteästi liitetyssä polttoainesäiliössä sen tilavuuden
mukaisen määrän. Tämän lisäksi saa säilyttää:

1) kategorioiden 1—3 syttyviä nesteitä tai aerosoleja (kategoria1—2) yhteensä enintään 60 litraa; ((esim. BENSIINI))

2) palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 celsiusastetta enintään 200 litraa; sekä ((esim. DIESEL & POLTTOÖLJY))

3) nestekaasua enintään 25 kilogrammaa.

Muita kuin edellä mainittuja syttyviä kaasuja näissä tiloissa ei saa säilyttää.

Yleiset periaatteet:

Sen lisäksi, mitä kemikaaliturvallisuuslain 35 §:ssä säädetään, kemikaalia hallussaan pitävän tulee noudattaa tässä luvussa säädettyä.

– Vaarallisten kemikaalien säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä.

– Välittömästi myrkylliset kemikaalit (kategoria 1-3) tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa.

– Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit on säilytettävä erillään elintarvikkeista ja rehuista.

– Palavat nesteet, aerosolit (kategoria 1-2) ja syttyvät kaasut tulee säilyttää erillään sytytyslähteistä sekä siten, etteivät ne pääse kuumenemaan vaarallisesti. Säilytyspaikoilla on oltava tarkoituksenmukaiset alkusammutusvälineet.

– Palavat nesteet tulee ensisijaisesti säilyttää erillisessä, oman paloteknisen osaston
muodostavassa varastotilassa tai -huoneessa taikka muusta toiminnasta erillisessä
huoltotilassa tai vastaavassa.

– Nestekaasun ja muiden ilmaa raskaampien syttyvien kaasujen säilytys on kielletty rakennusten
kellari- ja ullakkotiloissa. Nestekaasun säilytys on myös kielletty ajoneuvojen, veneiden,
sosiaalitilavaunujen ja niihin rinnastettavien tilojen sellaisissa sisätiloissa, joissa ihmisiä yöpyy.

Ilmoitusvelvollisuus:

Toiminnanharjoittaja on velvollinen tekemään ilmoituksen vähäisestä säilyttämisestä
pelastusviranomaiselle, mikäli moottori- tai ja teollisuusbensiiniä on säilytyksellä 1 tonni tai enemmän.
Dieselöljyllä tai kevyellä polttoöljyllä vastaava ilmoitusraja on 10 tonnia tai enemmän.

Säilytysrajojen ja ilmoitusrajojen välissä on ns. ’harmaa alue’, jota mekin täällä aina joudutaan miettimään, eli mitä tehdä jos säilyttäisikin 400 litraa? Tähän joudutaan aina soveltamaan säännöksiä ja tukeutumaan riskiperusteiseen toimintaan: säilytyspaikka, säilytysastiat, alkusammutuskalusto ym. pitäisi olla normaalia paremmalla tolalla.

Tuossa siis asetuksen mukaiset speksit asialle. Toki on otettava huomioon rakentamistapa (venekuurit vieri vieressä) ja riskit, eli luultavasti palo tulee leviämään kuurista toiseen, jos sitä ei huomata/aloiteta sammutusta ajoissa. Lisäksi suosittelen vahvasti valuma-altaan käyttöä polttoainekanistereiden alla (vaikka pienenkin määrän), sillä maaperään/vesistöön päässyt polttoaine on ongelma ja se tulee kalliiksi sille, jolta se on päässyt. Torjuntatöinä joudutaan usein kaivamaan koko pilaantunut maaperä ylös / imeyttämään vesistöön päässyt polttoaine.

Rohkeasti kysymyksiä tulemaan. Me emme viranomaisina halua estää kenenkään toimintaa, vaan toivomme molemminpuolista keskustelua asiasta ja pyritään aina löytämään kaikkia tyydyttävä ratkaisu asiaan. Ennen kaikkea tarkoituksena on ohjata turvalliseen toimintaan ja auttaa toiminnanharjoittajia tunnistamaan riskin paikat. Turvallisuus on kuitenkin aina toiminnanharjoittajan omalla vastuulla ja hän on velvollinen huolehtimaan, että noudattaa lakia.

Turvallista loppukesää toivotellen,

Tiia Renlund

Palotarkastaja vs.

Kymenlaakson pelastuslaitos

044 702 6300

tiia.renlund@kympe.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *