Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2014

Kymen Veden tiedote Kaunissaaren verkostovedestä

Kaunissaaren verkostoveden kokonaispesäkeluku on laskenut

Tiistaina 17.6.2014 Kaunissaaren kaivosta ja verkostosta otetuissa uusintanäytteissä kokonaispesäkeluku oli normaalilla tasolla.

Maanantaina 4.6.2014 otetussa näytteessä Kaunissaaren verkostoveden kokonais-pesäkeluku oli kohonnut. Pesäkeluvulla ei ole talousvesiasetuksessa (461/2000) annettu erillistä raja-arvoa, vaan sen osalta on määritetty, että pesäkeluvun määrässä ei saisi olla epätavallisia muutoksia. Kokonaispesäkeluvun laskemiseksi verkostoveden klooraus käynnistettiin tiistaina 10.6.2014. Talousveden klooraus on lopetettu sunnuntaina 15.6.2014.

Vesijohtoveden klooraus on lopetettu, mutta kloorin hajua ja makua voi edelleen havaita vesijohtovedessä. Tarvittaessa kloorin hajua ja makua voi vähentää keittämällä tai seisottamalla vettä astiassa. Kloorattu vesi on vaaratonta, mutta herkille se voi aiheuttaa ärsytysoireita.

Kymen Vesi Oy pahoittelee tilanteesta asiakkailleen aiheutunutta haittaa.

Ehdotus Kyläkunta ry:n säännöiksi

SÄÄNNÖT – ehdotus 10.06.2014.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kaunissaaren Kyläkunta ry ja sen kotipaikka on Pyhtää. Yhdistyksen toimialueena ovat Kaunissaaren kyläalueet.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Kaunissaaren Kyläkunta ry:n tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana. Yhdistys myös elvyttää ja ylläpitää Kaunissaaren vuosisataista itäsuomalaista saaristokulttuuria. Yhdistys pyrkii edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä. Yhdistys työskentelee myös Kaunissaaren luontoa ja elämää säilyttävän ja ylläpitävän matkailun ja liikenneyhteyksien aloilla, pyrkii lisäämään saarella vakinaisesti asuvien ja kesäasukkaiden kotiseututuntemusta sekä opastaa Kaunissaaressa kävijöiden tuntemusta saaristolaistapoihin ja paikallishenkeen sekä luonnon erityispiirteiden suojeluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu kylän etujärjestönä kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa tekemällä aloitteita ja esityksiä, antamalla lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistumalla kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Se tiedottaa toiminnastaan. Yhdistys järjestää retkiä, yhteisiä tapahtumapäiviä, liikunta- ja kulttuuritilaisuuksia ym. jäsenilleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus
– ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia
– omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
– harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä.
– toimii muilla samantapaisilla tavoilla kyläkunnan vuosisataisia tehtäväperinteitä noudattaen.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai toimiva yritys tai yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja päämäärät ja toimii niiden hyväksi. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on 1) jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 2) muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai 3) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai 4) ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Ennen päätöksen tekoa yhdistyksen vuosikokouksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Jäsenellä on oikeus saattaa kohtien 2-4 perusteella tapahtunut erottaminen yhdistyksen seuraavan vuosikokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla asiasta hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon päätös voimaan heti määräajan päätyttyä.

Erottaminen voi olla määräaikainen tai lopullinen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintavuodelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 – 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä, jotka toimivat varajäseninä valintajärjestyksessä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle (2) viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä-elokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoitustauluilmoituksilla ja jäsenille lähetetyillä sähköposteilla.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Kymen Veden tiedote vesitilanteesta

Tiedote
10.6.2014

Jakelu: Kaunissaaren ilmoitustaulut
Kaunissaaren verkostovettä kloorataan kohonneiden pesäkelukumäärien vuoksi

Kymen Vesi Oy:n Kaunissaaren kaivo- ja verkostovedestä keskiviikkona 4.6.2013 otetuissa näytteissä havaittiin normaalia korkeampi pesäkelukumäärä. Pesäkeluvun suuruuteen vaikuttaa muun muassa veden viipymä ja lämpötila. Kohonneesta pesäkelukumäärästä huolimatta vettä voi käyttää normaalisti.
Pesäkeluvulle ei ole talousvesiasetuksessa (461/2000) annettu erillistä raja-arvoa, vaan sen osalta on määritetty, että pesäkeluvun määrässä ei saisi olla epätavallisia muutoksia. Kunkin vesilaitoksen jakamalla vedellä onkin oma normaali pesäkeluvun tasonsa, jonka perusteella arvioidaan, milloin tilanne vedenkäsittelyssä aiheuttaa toimenpiteitä. Nyt havaittujen kohonneiden pesäkelukumäärien vuoksi Kaunissaaren kaivon vettä desinfioidaan klooraamalla, kunnes pesäkeluku palautuu normaalille tasolle. Tavanomaista suurempi klooripitoisuus voi irrottaa verkostosta sakkoja. Herkkäihoisille kloori voi aiheuttaa samantyyppisiä iho- ja silmäoireita kuin kloorattu uimavesi. Vedestä kloori poistuu keittämällä.
Veden klooraus aloitetaan tiistaina 10.6.2014. Vettä voi käyttää normaalisti myös kloorauksen aikana.
Kymen Vesi Oy pahoittelee klooraustoimenpiteistä asiakkailleen mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
Asiasta tiedotetaan myös Kymen Vesi Oy:n internetsivuilla www.kymenvesi.fi.

Lisätietoja antaa:
Emmi-Maria Ukko
Tuotantopäällikkö
Kymen Vesi Oy
p. 040 751 9482
emmi-maria.ukko@kymenvesi.fi